ГОСТ Б А.2.4- 1-95

ГОСТ Б А.2.4- 1-95 Система проектной документации для строительства

ДСТУ Б А.2.4- 1-95 У
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
------------------------------ -------------------------------
Система проектної документації для Система проектной документации для
будівництва строительства
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
ТРУБОПРОВОДІВ ТРУБОПРОВОДОВ
ДСТУ Б А.2.4-1-95 ДСТУ Б А.2.4-1-95
(ГОСТ 21206-93) (ГОСТ 21206-93)
Видання офіційне Издание официальное
Державний комітет України Межгосударственная научно-техническая комиссия
у справах містобудування і архітектури по стандартизации и техническому нормированию
Київ в строительстве
ПЕРЕДМОВА ПРЕДИСЛОВИЕ
1 РОЗРОБЛЕНИЙ | 1 РАЗРАБОТАН
Державним проектним, конструкторським і науко-| Государственным проектным, конструкторским и
во-дослідним інститутом «СантехНДІпроект» та | научно-исследовательским институтом «Сантех-
Центральним науково-дослідним і проектно-екс- | НИИпроект» и Центральным научно-исследовате-
периментальним інститутом по методології, ор- | льским и проектно-експериментальным институтом
ганізації, економіці та автоматизації проек- | по методологии, организации, экономике и авто-
тування (ЦНДІпроект). | матизации проектирования (ЦНИИпроект).
|
2 ВНЕСЕНИЙ | 2 ВНЕСЕН
Держбудом Росії | Госстроем России
|
2 ПРИЙНЯТИЙ | 2 ПРИНЯТ
Міждержавною науково-технічною комісією по | Межгосударственной научно-технической комисси-
стандартизації та технічному нормуванню в | ей по стандартизации и техническому нормирова-
будівництві (МНТКС) 10 листопада 1993 р. | нию в строительстве (МНТКС) 10 ноября 1993 г.
|
За прийняття проголосували: | За принятие проголосовали:
------------------------------------------------ | ------------------------------------------------
Назва держави | Назва | Наименование | Наименование органа
| органу державного | государства | государственного
| управління | | управления
| будівництвом | | строительством
------------------------------------------------ | ------------------------------------------------
Республіка Азербайджан | Держбуд | Республика Азербайджан | Госстрой
------------------------------------------------ | -----------------------------------------------
Республіка Вірменія | Держупрархітектури | Республика Армения | Госупрархитектуры
------------------------------------------------ | -----------------------------------------------
Республіка Бєларусь | Держбуд | Республика Беларусь | Госстрой
------------------------------------------------ | -----------------------------------------------
Республіка Казахстан | Держбуд | Республика Казахстан | Госстрой
------------------------------------------------ | -----------------------------------------------
Киргизська Республіка | Дерархбудінспекція | Кыргызская Республика | Госархстрой-
| | | инспекция
------------------------------------------------ | -----------------------------------------------
Російська Федерація | Держбуд | Российская Федерация | Госстрой
------------------------------------------------ | -----------------------------------------------
Республіка Таджикістан | Держбуд | Республика Таджикистан | Госстрой
------------------------------------------------ | ------------------------------------------------
Україна | Мінбудархітектури | Украина | Минстройархитектуры
------------------------------------------------ | ------------------------------------------------
3. ВВЕДЕНИЙ В ДІЮ | 3. ВЗАМЕН ГОСТ 21.106-78
наказом Держкоммістобудування України N 18 |
від 27 січня 1995 р. ГОСТ 21.106-78 |

|
|
Даний державний стандарт України не може бути | Настоящий межгосударственный стандарт не
повністю або частково відтворений, тиражований | может быть полностью или частично воспро-
і розповсюджений без дозволу Державного Комітету | изведен,тиражирован и распространен без
України в справах містобудування і архітектури | разрешения Секретариата МНТКС
|
Видавництво «Укрархбудінформ»
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
================================= ================================
Система проектної документації для
будівництва
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТРУБОПРОВОДІВ ДСТУ Б А.2.4-1-95
(ГОСТ 21.206-93)
Система проектной документации для
строительства
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ
System of building design documents
PIPELINES, SYMBOLS FOR PRESENTATION
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Чинний з 1995-03-01 Дата введения 1995-03-01
1. Даний стандарт встановлює умовні позначення | 1. Настоящий стандарт устанавливает условные
трубопроводів та їх елементів на кресленнях і схе-| обозначения трубопроводов и их элементов на че-
мах технологічних, тепломеханічних, санітарно-тех-| ртежах и схемах технологических, тепломеханиче-
нічних та інших систем, мереж, комунікацій при | ских, санитарно-технических и других систем,
проектуванні підприємств, будинків і споруд різно-| сетей, коммуникаций при проектировании предпри-
го призначення. | ятий, зданий и сооружений различного назначения.
|
2. Умовне позначення трубопроводу складається | 2. Условное обозначение трубопрова состоит из
з графічного умовного позначення або спрощеного | графического условного обозначения или упрощен-
зображення трубопроводу та літерно-цифрового чи | ного изображения трубопровода и буквенно-цифро-
цифрового позначення, яке характеризує вид середо-| вого или цифрового обозначения транспортируемой
вища, що транспортується, його призначення та па- | среды, характеризующего его вид, назначение и
раметри. | параметры.
Літерою, або першою цифрою позначають вид сере-| Буквой или первой цифрой обозначают вид тран-
довища, що транспортується, наступними цифрами — | спортируемой среды, последующими цифрами — наз-
призначення та (або) параметри середовища, що тра-| начение и (или) параметры транспортируемой сре-
нспортується. | ды.
Приклади | Примеры
1 Т1; Т2; Т3
2 1.1; 1.2; 1.3
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Видання офіційне | Издание официальное
— 2 —
3. Графічні умовні позначення і спрощені зоб- | 3. Графические условные обозначения и упроще-
раження трубопроводів та їх елементів наведені в | нные изображения трубопроводов и их елементов
таблиці 1. | приведены в таблице 1.

|

таблиці 1 | таблицы 1
|
|

таблиці 1 | таблицы 1
|
4. Видимі ділянки трубопроводів, що проектують-| 4. Видимые участки проектируемых трубопрово-
ся, зображують суцільною товстою основною лінією, | дов изображают сплошной толстой основной лини-
невидимі (наприклад, у перекритих каналах) — штри-| ей, невидимые (например, в перекрытых каналах) —
ховою лінією тієї ж товщини. | штриховой линией той же толщины.
Існуючі трубопроводи зображують відповідно без-| Существующие трубопроводы изображают соотве-
перервною чи штриховою тонкою лінією. | тственно сплошной или штриховой тонкой линией.
|
5. При зображенні трубопроводу на кресленні | 5. При изображении трубопровода на чертеже
(схемі) літерно-цифрові чи цифрові позначення вка-| (схеме) буквенно-цифровые или цифровые обозначе-
зують на полицях ліній-виносок або над лінією тру-| ния указывают на полках линий-выносок или над
бопроводу, а в необхідних випадках — у розривах | линией трубопровода, а в необходимых случаях — в
ліній трубопроводів (рисунок 1). | разрывах линий трубопроводов (рисунок 1).
|
|

-------------------------
* Зображують відповідно до їх дійсної
конфігурації
Изображают в соответствии с их
действительной конфигурацией
— 3 —
6. При спрощених графічних зображеннях трубо- | 6. При упрощенных графических изображениях
проводу (у дві лінії) літерно-цифрові чи цифрові | трубопровода (две линии) буквенно-цифровые или
позначення вказують на полицях ліній-виносок (ри- | цифвовые обозначения указывают на полках линий-
сунок 2) або безпосередньо над графічним зображе- | выносок (рисунок 2) или непосредственно над гра-
нням трубопроводу (рисунок 3). | фическим изображением трубопроводов (рисунок 3).
|

7. Кількість літерно-цифрових чи цифрових поз- | 7. Количество проставляемых буквенно-цифровых
начень, що проставляються на лініях трубопроводів,| или цифвовых обозначений на линиях трубопроводов
повинна бути мінімальною, але такою, що забезпечує| должно быть минимальным, обемпечивающим понима-
розуміння креслення (схеми). | ние чертежа (схемы).
|
|
Ключові слова: | Ключевые слова:
креслення, схеми, умовні позначення | чертежи, схемы, условные обозначения
трубопроводів, умовні позначення | трубопроводов, условные обозначения
елементів трубопроводів | элементов трубопроводов

Свяжитесь с нами, и наши специалисты подберут для Вас оптимальный вариант и проконсультируют по любому вопросу.

БУРВОДПРОЕКТ

Мы поможем подобрать идеальное решение для Вас. Если у Вас есть вопросы, Вы можете нам написать, и наши менеджеры Вам оперативно ответят.

БУРВОДПРОЕКТ